Skip to main content.

Embajadas en Japón           Embajadas en Japónflag Alemania
Dirección:4-5-10, Minami-Azabu
Minato-ku
Tokyo 106-0047, Japan
Teléfono:(0081 3) 57 91 77 00
Fax:(0081 3) 57 91 77 73
Email:info@tokyo.diplo.de
Web:http://www.tokyo.diplo.de

 
Dirección:Umeda Sky Building, Tower East, 35th Fl. , 1-1-88-3501, Oyodonaka, Kita-ku
Osaka, Japan
Teléfono:(0081 6) 64 40 50 70
Fax:(0081 6) 64 40 50 80
Email:info@osaka-kobe.diplo.de
Web:http://www.osaka-kobe.diplo.de

 
Dirección:Terute 1-I-16, Fukui 910-0024
Fukui, Japan
Teléfono:(0081 776) 21 60 00
Fax:(0081 776) 27 77 78
Email:kono@hqs.ono-group.co.jp

 
Dirección:c/o Saibu Gas Kabushiki Kaisha, 1-17-1 Chiyo, Hakata-ku, Fukuoka 812-8707
Fukuoka, Japan
Teléfono:(0081 92) 633 22 11
Fax:(0081 92) 633 22 91

 
Dirección:Hiroshima Dentetsu KK, Naka-ku, Higashisenda-cho 2-9-29, Hiroshima 730-8610
Hiroshima, Japan
Teléfono:(0081 82) 242 35 11
Fax:(0081 82) 242 35 85

 
Dirección:651-0087 Kobe, Chuo-ku, Goko-dori 8, Kobe Kokusai Kaikam 17 F
Kobe, Japan
Teléfono:(0081 78) 230 81 51
Fax:(0081 78) 230 81 51

 
Dirección:c/o Chubu Denryoku K.K. , Toshin-cho 1, Higashi-ku, Nagoya-shi 461-8680
Nagoya, Japan
Teléfono:(0081 52) 951 82 11
Fax:(0081 52) 973 31 83

 
Dirección:1-2, Odori-higashi, Chuo-ku, Sapporo 060-8677
Sapporo, Japan
Teléfono:(0081 11) 251 11 11 / (0081 11) 251 22 36
Fax:(0081 11) 242 50 51
Email:burodeshksp@epmail.hepco.co.jp

 
Dirección:YURTEC,4-1-1 Tsutsujigaoka Miyagino-ku ,Sendai
Teléfono:(0081 22) 296 21 11
Fax:(0081 22) 296 20 11

 


Volver a embajadas en Japón           Embajadas de Alemania